POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Przywiązujemy szczególną uwagę do bezpieczeństwa danych osobowych naszych Użytkowników, dlatego ustanawiamy niniejszą Politykę Prywatności.
Polityka Prywatności definiuje zasady przetwarzania, zbierania oraz ochrony Danych Osobowych, które przekazywane są przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu. Dostęp do Danych Osobowych powierzamy tylko tym pracownikom i osobom, które muszą mieć do nich dostęp aby je przetwarzać zgodnie z zasadami niniejszej polityki.

1. DEFINICJE:
Dane Osobowe - oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy, udostępniane przez użytkowników, a zbierane za pośrednictwem Serwisu oraz przetwarzane przez Zabawkę i wyprawkę.
a) Zabawka i wyprawka – przedsiębiorca działający pod firmą ZABAWKA I WYPRAWKA KRYSPINA RODOWICZ posługujący się numerem Regon:
364723104 oraz numerem NIP: 7582344042, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 16, 07-415 Olszewo-Borki i adresem
korespondencyjnym ul. Adama Mickiewicza 16, 07-415 Olszewo-Borki, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz
przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,
b) Polityka - oznacza niniejszą politykę prywatności Serwisów;
c) Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.zabawkaiwyprawka.pl,
d) Ustawa - oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 203, poz. 1371);
e) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.
U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH; ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH
przedsiębiorca działający pod firmą ZABAWKA I WYPRAWKA KRYSPINA RODOWICZ posługujący się numerem Regon:
364723104 oraz numerem NIP: 7582344042, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 16, 07-415 Olszewo-Borki
b) Zbiór Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z art. 40 Ustawy, podlega zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

3. ZASADY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dla korzystania z Serwisu nie jest konieczne podawanie Danych Osobowych Użytkowników. Zakres przekazywanych Zabawce i wyprawce Danymi Osobowymi podczas przeglądania Serwisu określa Polityka cookies.
Korzystania z niektórych zawartości Serwisu może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. Niepodanie Danych Osobowych wiązać się może z ograniczeniem w dostępnosci do zawartości Serwisu
Korzystnie z Serwisu za pośrednictwem urządzeń mobilnych wiąże się z możliwością pozyskania przez Zabawkę i wyprawkę danych identyfikacyjnych ww. urządzeń, w tym operatora usługi internetowej dostarczanej do urządzenia mobilnego oraz numeru abonenta;
Dane Osobowe zbierane w sposób określony w punkcie c) Polityki przetwarzane będą w sposób uniemożliwiający identyfikacje Użytkownika, tj. w sposób gwarantujący anonimowość;
Dane Osobowe zbierane w sposób określony w punkcie c) Polityki wykorzystywane będą wyłącznie w celach statystycznych lub w celach zapewnienia właściwego korzystania z Serwisu
Zabawka i wyprawka prowadzić może sondaże oraz ankiety, jak i zadawać pojedyncze, skonkretyzowane pytania w celu uzyskania określonych danych i Użytkowników;
Partycypacja, jaki i udzielanie odpowiedzi w ramach działań wskazanych w punkcie f) Polityki jest zawsze dobrowolne. Zbieranie danych, w tym zaś Danych Osobowych, po przez działania wskazane w punkcie f) służyć może wyłącznie świadczeniu przez Zabawkę i wyprawkę usług;
Dane Osobowe zbierane są za pośrednictwem Serwisu niemogą obejmować tzw. danych wrażliwych w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.

4. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zabawka i wyprawka może prosić Użytkowników o podanie następujących Danych Osobowych:
imienia i nazwiska;
adresu;
numeru telefony;
adresu poczty elektronicznej;
numery rachunku bankowego.
Zabawka i wyprawka może prosić Użytkowników o podanie indywidualnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
b) Zabawka i wyprawka przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenie następujących usług:
nawiązania, zmiany, rozwiązania bądź realizacji składanych przez Użytkownika zamówień dokonywanych za pośrednictwem Serwisu;
zwroty świadczenia w przypadku zwrotu towaru, bądź reklamacji,
przesyłania przez Zabawkę i wyprawkę informacji marketingowych, takich jak np. promocje, oferty, bądź inne informacje o produktach Zabawki i wyprawki (Newsletter), zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

5. [PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH]
Korzystanie z Serwisu wiązać się może z konieczności przekazywania i udostępniania Danych Osobowych podmiotom trzecim. Przekazywanie lub udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim. Przekazywanie lub udostępnianie Danych Osobowych Użytkownika może nastąpić:
po uprzedniej zgodnie Użytkownika;
w przypadku realizacji przez Zabawkę i wyprawkę przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) Przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi wiąże się z przetwarzaniem Danych Osobowych przez innego administratora zgodnie zastosowaną przez niego polityką poufności;
c) Przetwarzania i udostępniania Danych Osobowych może nastąpić także poza Europejski Obszar Gospodarczy

6. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
Przetwarzanie Dannych Osobowych następuje po uprzedniej zgodzie Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy powszechnie obowiązującego prawa upoważniają Zabawkę i wyprawkę do przetwarzania Danych Osobowych;
Wyrażanie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Danych Osobowych następuje po przez wypełnienie bądź zaznaczenie właściwego pola formularza w trakcie procedury rejestracyjnej bądź innej procedury dostępnej za pośrednictwem Serwisu.

7. [PRAWA UŻYTKOWNIKA]
Użytkownikowi, w każdym czasie, przysługuje prawo do wglądu w treść jego Danych Osobowych oraz do jej bieżącej aktualizacji i poprawiania;
Zmiana Danych Osobowych wziąć się może z konieczności dokonania przez Użytkownika ich aktualizacji. Brak modyfikacji Danych Osobowych pomimo ich zmiany skutkować może niewłaściwym świadczeniem przez Zabawkę i wyprawkę, a także skutkować może koniecznością zaprzestania przez Zabawkę i wyprawkę świadczonych usług.

8. [BEZPIECZEŃSTWO DANYCH]
Zabawka i wyprawka zobowiązuje się do szczególnej dbałości o właściwy stopień zabezpieczeń oraz do zachowania poufności Danych Osobowych;
Zabawka i wyprawka, w szczególności, wypełnia wszystkie obowiązki spoczywające na Zabawce i wyprawce jako na administratorze Danych Osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym z Ustawy.
Dla bezpieczeństwa Użytkownika, należy pamiętać, iż wszelkie podane Dane Osobowe w celu rejestracji Użytkownika, jak i wszelkie hasła, powinny być w szczególności:
wprowadzenie w sposób uniemożliwiający ich odgadniecie przez osoby trzecie;
zachowanie w tajemnicy i nie przekazywanie jakimkolwiek osobom trzecim,
wprowadzanie wyłącznie za pomocą zaufanych komputerów.
Użytkownik w celu zwiększenia bezpieczeństwa powinien zawsze wylogować się po zakończeniu czynności dokonanych w Serwisie.

9. [KONTAKT]
Użytkownik może w dowolnej chwili kontaktować się z Zabawką i wyprawką w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystania swoich Danych Osobowych;
Użytkownik w każdej chwili może odwołać zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych. Odwołanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych wiązać się może z koniecznością zaprzestanie przez Zabawkę i wyprawkę świadczenia usług lub niewłaściwym ich realizowaniem;
Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia w całości bądź w części swoich Danych Osobowych. Żądanie usunięcia w całości bądź w części swoich Danych Osobowych wiązać się może z koniecznością zaprzestanie przez Zabawkę i wyprawkę świadczenia usług;
Zabawka i wyprawka może odmówić usunięcia Danych Osobowych w przypadku:
nieuregulowania przez Użytkownika wszystkich należności wobec Zabawki i wyprawki, a zachowanie Danych Osobowych wiąże się z dochodzeniem przez Zabawkę i wyprawkę roszczeń pieniężnych;
naruszenie przez użytkownika regulaminów Serwisu lub innych wiążących Użytkownika, regulaminów, a także naruszenia przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a zachowanie Danych Osobowych wiąże się z ustaleniem okoliczności naruszeń oraz ustaleniem odpowiedzialności Użytkownika;
e) Wszelkie kontakty Użytkownika z Zabawką i wyprawką podejmowane są za pośrednictwem:
poczty e-mail pod adresem witaj@zabawkaiwyprawka.pl;
telefonu, pod numerem XXXXXX;
wiadomości fax, pod numerem nie mam faxu.

2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób
przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą
ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub
konfiguracji usługi.
3. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez "pliki Cookies" należy rozumieć porcje informacji
zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia
końcowego Użytkownika.
4. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi
świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych
osobowych ani informacji poufnych.
5. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób
wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta
swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.
7. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i
optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje
przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
- czas nadejścia zapytania,
- kod żądania http,
- kod odpowiedzi http,
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) - w przypadku gdy przejście do strony
Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
- informacje o przeglądarce użytkownika,
- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
8. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi
Serwis.